41 – நான் இட்ட முத்தங்கள்!

“நான் இட்ட முத்தங்கள்!”

40 – இதுவரை…

“இதுவரை…….”

39 – உயிர்க்கவிதை!

“உயிர்க்கவிதை!”

38 – எது கவிதை?

“எது கவிதை?”

37 – பணம்!

“பணம்!”

36 – தோல்விகள்!

“தோல்விகள்!”

35 – பதிவு!

“பதிவு!”

34 – கனவுகள்!

“கனவுகள்!”

33 – பலவீனம்!

“பலவீனம்!”

32 – உச்சித்தவம்!

“உச்சித்தவம்!”

31 – வாழ்த்து!

“வாழ்த்து!”

30 – சிகரங்கள்!

“சிகரங்கள்!”

29 – நீயும் நானும்!

“நீயும் நானும்!”

28 – மனைவியின் பிறந்தநாள்!

“மனைவியின் பிறந்தநாள்!”

27 – அதிசயம்!

“அதிசயம்!”

26 – சின்ன பொண்ணுதான்!

“சின்ன பொண்ணுதான்!”

25 – முட்கள்!

“முட்கள்!”

24 – உன்னோடு நான்!

“உன்னோடு நான்!”

23 – நீயும் நானும்!

“நீயும் நானும்!”

22 – நிழல்!

“நிழல்!”

Previous Older Entries