19 – மதங்களைக் காப்போம்!

மதங்களை காப்போம்!

 

எங்களுக்கு சம்மதம்

எல்லா மதங்களும்!

ஆனால்…

எங்களுக்கு வேண்டாம்

எந்த மதமும்!!

அதோ…

மனிதனுக்கு மேலே மதங்கள்!

மதங்களுக்கு கீழே மனிதன்!!

ஆச்சரியம்!!

மரங்களுக்கு மேலே வேர்கள்!

மண்ணுக்கு கீழே கிளைகள்

இருப்பது போல!

எல்லா நதிகளும்

கடலில் சங்கமம்!

எல்லா மதங்களும்

இறைவனைச்சேரும்!

மதங்கள் வேறு!

மனிதன் வேறு!!

மதத்தோடு பிறந்த

மனிதன் இல்லை!

மனிதனோடு பிறந்த

மதமும் இல்லை!!

மதங்கள் ஒருபோதும்

மனிதன் ஆவதில்லை!

மனிதன் ஒருபோதும்

மதங்கள் ஆவதில்லை!

மனிதனை எரித்துவிட்டு

மதங்களை வளர்க்கிறோம்!

வேண்டாம்…

மதங்களை விலக்கிவிட்டு

மனிதனை வாழவைப்போம்!

மதங்கள் மதங்களாகவே

இருக்கட்டும்!

நாங்கள் மனிதராக இருப்போம்!

பூமியைப் பொறுத்தவரை

மனிதனின் முதல் எதிரி

அணுவல்ல..

மதங்கள் தான்!

வல்லரசுகளே!!

அணுவுக்கு அல்ல…

முதல் விலங்கை

மதங்களுக்கு மாட்டுங்கள்!!

05/12/1999

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: