15 – வியாபாரம்!

வியாபாரம்!!”

 

மொழியை விற்று

பதவிகள் வாங்கினோம்!

நாட்டை விற்று

சுடு காட்டை வாங்கினோம்!

இனத்தை விற்று

அரசியல் வாங்கினோம்!!

அந்நிய தேசத்தில்

எங்களை விற்கிறோம்

எதுவுமே வாங்காமல்!!”

13/01/2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: