08 – ஏன் இந்த தவக்கோலம்?

“ஏன் இந்த தவக்கோலம்?”

07 – நீ கிடந்த பாயருகில்!

“நீ கிடந்த பாயருகில்!”

06 – காலங்கள் பிழைக்கட்டும்!

“காலங்கள் பிழைக்கட்டும்!”

05 – சொந்த பந்தம் வருவதில்லை!

“சொந்த பந்தம் வருவதில்லை!”

03 – கலங்கரை விளக்கம் ஒன்று!

“கலங்கரை விளக்கம் ஒன்று!”

02 – யாரும் கலைத்துவிடாதீர்!

“யாரும் கலைத்துவிடாதீர்!”

01 – நீங்கள் செய்த….!

“நீங்கள் செய்த தவத்தால்!”

 

15 – பன்னிரண்டாம் வருட அஞ்சலி!

“பன்னிரண்டாம் வருட அஞ்சலி!”

14 – பதினோராம் வருட அஞ்சலி!

“பதினோராம் வருட அஞ்சலி!”

13 – பத்தாம் வருட அஞ்சலி!

“பத்தாம் வருட அஞ்சலி!”

12 – ஒன்பதாம் வருட அஞ்சலி!

“ஒன்பதாம் வருட அஞ்சலி!”

11 – எட்டாம் வருட அஞ்சலி!

“எட்டாம் வருட அஞ்சலி!”

10 – ஏழாம் வருட அஞ்சலி!

“ஏழாம் வருட அஞ்சலி!”

09 – ஆறாம் வருட அஞ்சலி!

“ஆறாம் வருட அஞ்சலி!”

08 – ஐந்தாம் வருட அஞ்சலி!

“ஐந்தாம் வருட அஞ்சலி!”

07 – நான்காம் வருட அஞ்சலி!

“நான்காம் வருட அஞ்சலி!”

06 – மூன்றாம் வருட அஞ்சலி!

“மூன்றாம் வருட அஞ்சலி!”

05 – இரண்டாம் வருட அஞ்சலி!

“இரண்டாம் வருட அஞ்சலி!”

04 – முதலாம் வருட அஞ்சலி – I

“முதலாம் வருட அஞ்சலி – I”

Previous Older Entries